Your browser does not support JavaScript!
经历

台南应用科技大学

 

副校

 

2014.08~迄今

 

台南应用科技大学

 

生活科技学院

2014.08~2016.07

台南应用科技大学

 

 教务长

 2014.02~2015.07

台南应用科技大学

 

研发长

 

 2013.08~2014.01

台南应用科技大学

 

生活应用科学研究所副教授

 

 2008.08~2012.01

台南科技大学

 

生活科学系讲师

 

 2006.08~2008.07

台南女子技术学院

 

生活科学系讲师

 

 2000.08~2006.07

台南女子技术学院

 

生活科学系系主任

 

2000.08~2002.07